Jednání se zájemcem o službu

Cílovou skupinu Domova pro seniory v Letovicích tvoří:

 • senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech.
 • osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků.

Zájemce o službu vyplní a podepíše Žádost o umístění do domova pro seniory (ke stažení zde (pdf)), kterou spolu se všemi jejími náležitostmi doručí osobně nebo poštou na naši adresu. Je možné také telefonicky dohodnout prohlídku Domova. Během osobní návštěvy jsou zájemci informování o podmínkách přijetí a praktickém fungování služby.

Pracovní doba sociálních pracovnic: PO – PÁ v době od 7:00 do 15:30 hod.
Tel.: 516 481 254
Mobil: 602 419 039

 

Po obdržení žádosti a jejím zaevidování provedou sociální pracovnice v předem dohodnutém termínu sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele. Cílem šetření je zmapovat potřebnou míru pomoci a podpory žadatele a posoudit tak jeho individuální potřeby a požadavky. Informace ze sociálního šetření jsou zpracovány do závěru šetření, ke kterému se vyjadřuje také lékař. Po jeho vyjádření je žadatel písemně informován o tom, zda jeho žádosti bylo či nebylo vyhověno.

Je-li žádosti vyhověno, je zařazena do evidence žadatelů. Důvodem k odmítnutí žádosti je:

 • Domov pro seniory neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá:
  • žadatel nesplňuje věkovou hranici pro cílovou skupinu stanovenou Domovem pro seniory Letovice,
  • žádost zájemce o službu je odmítnuta na základě skutečností zjištěných v průběhu sociálního šetření a na základě vyjádření lékaře. (Jedná se zejména o situace, kdy žadatel trpí chronickým duševním onemocněním, závislostí na návykových látkách, některým typem demence, či trpí-li psychickou poruchou, v jejímž důsledku by narušoval kolektivní soužití v Domově pro seniory).
    
 • Žadateli bylo vypovězeno poskytnutí sociální služby Domova pro seniory v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy:
  • jedná se zejména o neuhrazení úhrady sjednané dle smlouvy, opakované porušování vnitřních předpisů poskytovatele, zatajení důležitých informací o zdravotním stavu, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele po dobu více jak 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení.

V případě volného místa je žadatel (jeho rodinný příslušník) o této skutečnosti včas informován. Záležitosti spojené s nástupem do DpS projednává s žadatelem a jeho rodinou sociální pracovnice.