Poslání, cíle a zásady domova pro seniory (dále jen DpS)

 Posláním Domova pro seniory v Letovicích je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

 Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.
 

Zásady poskytování sociální služby: 

 • zachování důstojnosti a respektování individuálních přání uživatelů,
 • podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů,
 • poskytování péče na základě individuálních potřeb uživatelů dobře spolupracujícím týmem,
 • snažíme se být otevřeným zařízením, spolupracujeme s lékaři, neziskovou sférou, podnikatelskou sférou, se školskými a kulturními zařízeními.

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Uživatelům v domově pro seniory zajišťujeme:

 • zabezpečení úkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením, možnost společného ubytování manželů, úklid, praní a žehlení prádla
 • celodenní stravu
 • ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • individuální i skupinové aktivity
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • rehabilitaci
 • bezbariérový přístup po celé budově
 • duchovní služby
 • kadeřníka, pedikúru a drobné nákupy (na přání uživatele)
 • pronájem provozního pokoje

 

Krátkodobé cíle Domova pro seniory do konce roku 2019:

 1. Rozšířit kvalifikační předpoklady v oblasti Bazální stimulace - zajistit a zorganizovat Základní akreditační kurz Bazální stimulace pro zaměstnance CSSML.
 2. Prodloužit certifikát Bazální stimulace formou resupervize Institutem bazální stimulace.
 3. Recertifikace Značky kvality.
 4. Aktivně se zapojit do akce „Týden sociálních služeb“ 7.10. – 13.10. 2019.
 5. I nadále pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Boskovicko.

  

Dlouhodobé cíle domova pro seniory:

 1. Udržet kvalitu poskytované služby.
 2. Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
 3. Pokračovat v navazování kontaktů s ostatními organizacemi s cílem dlouhodobé spolupráce určené k aktivizaci uživatelů (školy a školky, neziskové organizace, klub důchodců, ostatní domovy pro seniory v okolí).