Dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Odměnou za tuto činnost je nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získání zkušeností a nezřídka i přátelství.

Role dobrovolníka je časově i obsahově definována a je vymezena tak, aby se na ni mohl uživatel v dohodnutém rámci spolehnout.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že dobrovolník v sociálních službách může být:

  • dobrým pomocníkem při zvyšování kvality služeb.
  • prostředkem snižování zátěže profesionálního personálu.
  • nástrojem smysluplné komunikace s okolní komunitou.

Abychom dosáhli těchto cílů, dobrovolník musí být:

  • veden a řízen profesionálním zástupcem zařízení sociálních služeb.
  • integrován do činnosti zařízení v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolnická činnost musí být podložena smlouvou.

Dobrovolník spolu s odpovědným pracovníkem (vedoucím úseku sociální péče) absolvuje seznamovací pohovor na téma: seznámení dobrovolníka s organizací, s jejím provozem, zaměstnanci, sdělení informací o představě průběhu dobrovolnické činnosti (popis činnosti dobrovolníka), rizika dobrovolnické práce v tomto typu organizace a případný podpis smlouvy, kterou za organizaci podepisuje ředitel.

U personalistky vyplní dobrovolník potřebný tiskopis a doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti od smluvního lékaře organizace a písemné prohlášení, že v době sjednání smlouvy není proti dobrovolníkovi vedeno trestní řízení.

Požadované doklady nesmí být starší jak 3 měsíce.

Organizace se zavazuje dobrovolníkovi, že finanční výdaje potřebné k získání požadovaných dokladů (lékařskou prohlídku) uhradí v plné výši.

Dobrovolník se zavazuje k výkonu dobrovolnické činnosti smluvně na dobu určitou, popř. neurčitou, a to s individuálním rozvrhem hodin – dle svých možností.
Dále je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s dobrovolnickou činností a které se vztahují k uživatelům služby.

Při nejbližším termínu je dobrovolník proškolen v BOZP a PO, a to odpovědným zaměstnancem, který je určený k proškolení a ověření znalostí z BOZP a PO.

Při každém nástupu dobrovolníka na pracoviště (dle předem dohodnutého rozvrhu) nahlásí svůj příchod odpovědnému pracovníku, s kterým dojde k upřesnění průběhu činnosti (jména uživatelů, druh činnosti, atd.).

Jedná se zejména o aktivizační činnosti, poskytování přímé obslužné péče – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů, pomoc při osobní hygieně uživatelů (hraní karet, předčítání, zpěv, ruční práce, pomoc při osobní hygieně, koupání, výměna prádla atd.). Dobrovolník pracuje pod dohledem určeného zaměstnance.

Dobrovolník si o průběhu činnosti vede evidenci (datum, příchod, odchod, jména uživatelů a druh činnosti), spolupracuje s klíčovým pracovníkem uživatele a zaměstnanci úseku sociální péče, kteří dle potřeby zaznamenají údaje a poznatky do stanovené dokumentace, případně do individuálního plánu uživatele. Do dokumentací dobrovolník nenahlíží!

Ukončení dobrovolnické činnosti může být následující:

  • dobrovolníkovi vyprší smlouva a on neprojeví zájem o její prodloužení.
  • s dobrovolníkem se na ukončení dohodneme.
  • pro porušování pravidel jsme nuceni s dobrovolníkem ukončit spolupráci.

(K ukončení může dojít jak ze strany dobrovolníka, tak ze strany sociální služby.)

Leták
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down