PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc seniorům, osobám se sníženou soběstačností, z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění), zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s komplexní formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

Naším cílem je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Forma poskytování služby:

Terénní
poskytování pečovatelské služby v domácnostech občanů města Letovice a jeho místních částí, týká se také zajištění pomoci v bytech zvláštního určení Domu s pečovatelskou službou (DPS) 

Provozní doba pečovatelské služby: denně 7:00 - 20:00 hodin

Cílem služby je zajistit naplnění všech potřeb dopomoci kvalifikovaným personálem osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace, definovaná pro poskytování pečovatelské služby představuje stav, kdy si daná osoba nemůže potřebnou pomoc a podporu zajistit sama, prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo komerčních služeb. Stav osoby vyžaduje pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem, zdravotním stavem nebo z důvodu nějakého omezení.

Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl zůstat žít doma ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílovou skupinu tvoří:
osoby s chronickým onemocněním
senioři
rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
osoby se zdravotním postižením
Služba je poskytována osobám bez omezení věku 0–100+.
Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zajištění chodu a údržby domácnosti
pomoc při zajištění stravy
fakultativní úkony
sociální poradenství
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:
Zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti.
Udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, kdy využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností).
Zásady poskytování sociální služby:
Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince.
Nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje.
Vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností.
Dodržovat individuální přístup v návaznosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého uživatele.
Podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života, sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a názory,
Při poskytování pečovatelské služby dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci.
Dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod).

Informace pro uživatele a rodinné příslušníky

Pečovatelská služba je odborná služba, která má zaměřovat svou činnost především na přímou práci s uživateli služby. Poskytovanými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, jako je např. rozvoz jídla či úklid.

Základním východiskem pro poskytování pečovatelské služby je nepříznivá sociální situace. To znamená, že potřeby člověka nemohou být zcela naplněny jeho vlastními silami, či za pomoci rodiny nebo jiných přirozených zdrojů.

Pečovatelská služba svými pracovníky zajišťuje v hlavním případě péči o člověka a o jeho základní potřeby (hygiena, oblékání, pomoc s pohybem, pomoc s úklidem a úpravou jeho domácího prostředí atd.). Cílem pečovatelské služby je pomoci lidem co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí (v jejich bytech a domácnostech) tak, aby mohli být součástí svého přirozeného prostředí a mohli se na poskytování služby podílet. Pečovatelská služba v domácím prostředí má doplňovat péči rodiny či dalších veřejných a zdravotních služeb.

V případě dotazů ohledně poskytování pečovatelské služby se můžete obrátit na:

Vedoucí pečovatelské služby
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.
Sociální pracovník
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Jak bylo uvedeno výše – pečovatelská služba nemá nahrazovat veřejně dostupné služby, jako je právě dovážka obědů nebo úklid. Zajištění těchto záležitostí je možné v Letovicích prostřednictvím komerčních služeb, a to např.:

  • Stravování Ledeko, a. s. Letovice, telefon 516 528 711

  • Stravování Marta Kalasová, telefon 603 540 336

  • Úklidová firma Hermann, telefon 733 279 809

Krátkodobé cíle Pečovatelské služby pro rok 2024:
Zajistit stabilní pracovní tým, doplnit neobsazené pozice - vedoucí PS a sociální pracovník PS.
Pro pečovatelky zajistit proškolení v rámci programu "Pečovatelská služba", který zpracovává data o uživatelích služby a je v něm prováděno vyúčtování služby. Pečovatelky budou proškoleny tak, aby mohly v rámci programu využívat data, k nimž mají oprávnění, a mohly přímo zadávat provedené úkony do systému elektronicky (pomocí čteček).
Zajistit hlubší vzdělání pracovníků v oblasti jednání s uživateli služby, individuálního plánování a řešení nežádoucích situací na pracovišti.
Pracovat na úpravách zázemí pečovatelské služby - výmalba, úprava prostoru pro pečovatelky a rozmístění pracovního prostoru pro jednotlivé zaměstnance.
Vypracovat nové pracovní postupy a mechanismy kontroly, aby nemohlo docházet ke zneužití pracovních pozic, prostředků nebo nesprávným pracovním postupům.
Dlouhodobé cíle Pečovatelské služby:
Při poskytování pečovatelské služby spolupracovat s dalšími organizacemi ve městě Letovice (Město Letovice, lékaři, Nemocnice Letovice), aktivně vyhledávat osoby v nepříznivé sociální situaci. Informovat srozumitelnou formou o činnosti pečovatelské služby a o fungování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Ve spolupráci s referentem správy bytových a nebytových prostor MěÚ Letovice průběžně zajišťovat opravy v bytech DPS. Jedná se především o dokončení výměny oken a balkónových dveří v celé budově a dále o chystanou opravu všech balkónů.
Dle aktuálních potřeb a finančních možností CSSML postupně dokupovat, obměňovat pomůcky v půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v rámci poskytované sociální služby.
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
phone-handsetphonecrossmenuchevron-down