Jak si podat žádost

Jednání se zájemci o poskytování sociální služby provádí sociální pracovnice Domova pro seniory.

Jednání může probíhat telefonicky, osobně i prostřednictvím e-mailu. Jedná se zejména o podávání základních informací o službě, jak zájemcům, tak jejich rodinným příslušníkům či blízkým osobám. Sociální pracovnice provádějí základní sociální poradenství, po podání žádosti pak sociální šetření, a následně provádějí kroky vedoucí k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Jako první krok proto, aby mohla být poskytována sociální služba, je třeba, aby zájemce o službu vyplnil a podepsal Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory.
Ke stažení zde
Sociální pracovník
PO – PÁ od 7:00 do 15:30 hod.

Vyplněnou žádost společně se všemi jejími náležitostmi může zájemce (zastupující osoba) doručit osobně nebo poštou na naši adresu. Je možné také telefonicky dohodnout prohlídku Domova. Během osobní návštěvy jsou zájemci informováni o podmínkách přijetí a praktickém fungování služby.

Po obdržení žádosti a jejím zaevidování provedou sociální pracovnice v předem dohodnutém termínu sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele. Cílem šetření je zmapovat potřebnou míru pomoci a podpory žadatele a posoudit tak jeho individuální potřeby a požadavky. Výsledkem sociálního šetření je také především zhodnocení jeho celkové situace a rozhodnutí, zda se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a zda není možné řešit jeho situaci jinou formou pomoci. Proto Vás žádáme, abyste si podávali žádost až v momentě, kdy vyčerpáte všechny ostatní zdroje pomoci (rodina, pečovatelská služba apod.). Nemůžeme evidovat žádosti "do budoucna" nebo "pro jistotu, kdyby se něco stalo".

Informace ze sociálního šetření jsou zpracovány do závěru šetření, ke kterému se vyjadřuje také lékař. Po celkovém zpracování žádosti je žadatel písemně informován o tom, zda jeho žádosti bylo či nebylo vyhověno.

Schválené žádosti, jimž nemůžeme vyhovět ihned z důvodu nedostatečné kapacity zařízení, jsou zařazeny do evidence žadatelů.

V případě volného místa a možnosti poskytování sociální služby v domově pro seniory je žadatel (jeho rodinný příslušník) o této skutečnosti včas informován. Záležitosti spojené s uzavíráním smlouvy o poskytování sociální služby a nástupem do DpS projednává s žadatelem a jeho rodinou sociální pracovnice.

                                                   Užitečné dokumenty

Důvody k odmítnutí žádosti (nezařazení do evidence žadatelů) jsou následující:

Domov pro seniory neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá:
Sociální službu neposkytujeme osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci.
Službu neposkytujeme osobám, které nesplňují věkovou hranici vymezenou v cílové skupině.
Na základě skutečností zjištěných při sociálním šetření - jedná se zejména o poskytování služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách. Dále také seniorům, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí a z důvodu tohoto onemocnění by narušovali kolektivní soužití v DpS.
Žádosti nemůžeme vyhovět také v případě, že poskytnutí služby brání zdravotní stav žadatele:
Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
Žadatel trpí akutní infekční nemocí (k možnosti aktuálního přijetí se vyjádří lékař).
Žadatel trpí duševní poruchou, která by narušovala závažným způsobem kolektivní soužití v DpS.
Žadateli bylo vypovězeno poskytnutí sociální služby Domova pro seniory v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy:
Jedná se zejména o neuhrazení úhrady sjednané dle smlouvy, opakované porušování vnitřních předpisů poskytovatele, zatajení důležitých informací o zdravotním stavu, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele po dobu více jak 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení.
Sociální službu nelze poskytnout žadateli, pokud požaduje péči, kterou nelze zajistit z důvodů provozních, odborných, finančních a nelze ji zajistit ani externě.
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
phone-handsetphonecrossmenuchevron-down