Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc seniorům, osobám se sníženou soběstačností, z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění), zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s komplexní formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

Naším cílem je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase:

Provozní doba v pracovní dny, víkendy a svátky je od 7:00 do 20:00 hod. (více informací na stránce kontakty)

Kontakty
Cílová skupina
Osoby s chronickým onemocněním
Senioři
Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
Osoby se zdravotním postižením
Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:
Trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími osobami na základě individuálně dohodnutých pravidel.
Osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.
Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby:
Neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou osoba žádá.
Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
Osobám, které nechtějí přistoupit na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:
Zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti.
Udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, kdy využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností).
Krátkodobé cíle pečovatelské služby pro rok 2021
Zajistit pro zaměstnance pečovatelské služby možnost očkování proti infekci Covid-19 a pomoci uživatelům této služby s jejich registrací na očkování nebo zajištěním očkování u jejich praktických lékařů.
Prohlubovat a rozšiřovat vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby formou školení, akreditovaných kurzů a stáží v souladu s novým nastavením pečovatelské služby a rozšířenou cílovou skupinou.
Pokračovat v aktualizacích písemných materiálů týkající se poskytování pečovatelské služby s ohledem na měnící se potřeby zajištění dopomoci uživatelů v každodenních činnostech.
Zajistit výměnu okna, balkonových dveří a výmalbu prostor pro poskytování osobní hygieny a zřídit zde edukační místnost.
Dlouhodobé cíle pečovatelské služby
Aktivní vyhledávání občanů, kteří vzhledem ke své tíživé sociální situaci, vyššímu věku, zdravotnímu stavu a úbytku životních sil potřebují dopomoc při zajišťování péče o vlastní osobu a domácnost, a to nejen v Letovicích.
Úspěšně transformovat poskytovanou pečovatelskou službu (změna dosavadního způsobu poskytování) v síti sociálních služeb tak, jak to umožňuje zákon o sociálních službách.
Ve spolupráci s referentem správy prostorů MěÚ Letovice zajistit opravy v bytech DPS. Jedná se především o postupnou výměnu oken v bytech a nebytových prostorách a opravu balkónů, které jsou již nevyhovující.
Zakoupit a vyměnit elektricky polohovatelnou vanu se sprchovou židlí, vyměnit okna v prostorách pro poskytování osobní hygieny.
Zakoupit automobil pro potřeby pečovatelské služby.
Nakoupit další pomůcky do půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Zásady poskytování sociální služby:
Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince.
Nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje.
Vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností.
Dodržovat individuální přístup v návaznosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého uživatele.
Podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života, sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a názory,
Při poskytování pečovatelské služby dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci.
Dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod).
Dokumenty
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down